UHF

4-way UHF power divider (400-520 MHz, 25% bandwidth, -26 dB) (N-female, 2 x N-female)
4-way UHF power divider (400-520 MHz, 25% bandwidth, -26 dB) (N-female, 2 x N-female)
PD2-NN4-400
UHF 2-way power divider, 300-500MHz, 10% bandwidth at -26dB, 7/16
UHF 2-way power divider, 300-500MHz, 10% bandwidth at -26dB, 7/16" DIN female, 2 x N-female, 1kW
PD-716N2-400
UHF 3-way power divider, 400-520MHz, 10% bandwidth at -26dB, 7/16
UHF 3-way power divider, 400-520MHz, 10% bandwidth at -26dB, 7/16" DIN female, 3 x N-female, 1.5kW
PD-716N3-400
UHF 4-way power divider, 400-520MHz, 10% bandwidth at -26dB, 7/16
UHF 4-way power divider, 400-520MHz, 10% bandwidth at -26dB, 7/16" DIN female, 4 x N-type female, 2kW
PD-716N4-400
UHF 3-way power divider, 400-520MHz, 10% bandwidth at -26dB, N-type female, 3 x N-type female, 500W
UHF 3-way power divider, 400-520MHz, 10% bandwidth at -26dB, N-type female, 3 x N-type female, 500W
PD-NN3-400
4-way UHF power divider (400-520 MHz, specify 10% bandwidth, -26 dB) (N-female, 4 x N-female) (500W)
4-way UHF power divider (400-520 MHz, specify 10% bandwidth, -26 dB) (N-female, 4 x N-female) (500W)
PD-NN4-400