UHF

4-way UHF power divider (400-520 MHz, 25% bandwidth, -26 dB) (N-female, 2 x N-female)
4-way UHF power divider (400-520 MHz, 25% bandwidth, -26 dB) (N-female, 2 x N-female)
PD2-NN4-400
2-way power divider (300-500 MHz, 10% bandwidth, -26dB) (7/16
2-way power divider (300-500 MHz, 10% bandwidth, -26dB) (7/16" DIN female, 2 x N-female) (1kW)
PD-716N2-400
3-way UHF power divider (400-520 MHz, 10% bandwidth, -26dB) (7/16
3-way UHF power divider (400-520 MHz, 10% bandwidth, -26dB) (7/16" DIN female, 3 x N-female) (1.5Kw)
PD-716N3-400
4-way UHF power divider (400-520 MHz, 10% bandwidth, -26dB) (7/16
4-way UHF power divider (400-520 MHz, 10% bandwidth, -26dB) (7/16" DIN female, 4 x N-female) (2kW)
PD-716N4-400
3-way UHF power divider (400-520 MHz, 10% bandwidth, -26dB) (N-female, 3 x N-female) (500W)
3-way UHF power divider (400-520 MHz, 10% bandwidth, -26dB) (N-female, 3 x N-female) (500W)
PD-NN3-400
4-way UHF power divider (400-520 MHz, specify 10% bandwidth, -26 dB) (N-female, 4 x N-female) (500W)
4-way UHF power divider (400-520 MHz, specify 10% bandwidth, -26 dB) (N-female, 4 x N-female) (500W)
PD-NN4-400